EASA regulácia
Zdieľanie letov je v Európskej únii plne legálne podľa európskeho nariadenia (EÚ) č. 965/2012. Súkromní piloti môžu zdieľať svoje lety a náklady s nimi spojené (ako prenájom lietadla, palivo, letiskové poplatky) s cestujúcimi, ktorých počet je najviac 6 osôb vrátane pilota a môžu tieto lety aj inzerovať. Piloti robia tieto lety bez nároku na zisk, priame náklady na let sú zdieľané medzi všetkými cestujúcimi vrátane pilota.

Bezpečnosť letov
Bezpečnosť letov je pre nás prioritou. Podpísali sme chartu EASA (Európska agentúra pre bezpečnosť letectva) s cieľom zvýšiť bezpečnosť naších letov. Podpisom charty sa zaväzujeme dodržiavať jej zásady a hodnoty. Piloti, ktorí lietajú za zdieľané náklady, nemajú žiadny finančný zisk, lietajú aby si udržiavali, respektíve zvyšovali svoju kondíciu pilota. Zároveň za dostupné ceny sprístupňujú širokej verejnosti vyhliadkové lety.

Charta je dostupná na web stránke EASA.

Kódex pilota

Pilot (kapitán lietadla) je jediný kto rozhoduje o lete a je zodpovedný za bezpečnosť:

Pilot lietadla je jediný oprávnený rozhodovať o lete a o lietadle. Prítomnosť ďalších osôb na palube nesmie spôsobiť, aby by pilot cítil tlak na riadenie letu akýmkoľvek spôsobom, pretože je jediný, kto vie, ako bezpečne riadiť lietadlo. Cestujúci budú informovaní o možnosti zrušenia letu kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov.

Pilot prispôsobí čas letu podľa predpovede počasia a v prípade potreby let zruší:

Zlé poveternostné podmienky sú hlavným dôvodom incidentov a nehôd pri nekomerčných letoch všeobecného letectva ľahkými lietadlami. Poveternostné podmienky sa môžu rýchlo meniť, v dôsledku čoho môže pilot zrušiť let. Deň pred letom by mal pilot informovať cestujúcich o predpovedi počasia týkajúceho sa letu. Prítomnosť cestujúcich a ich očakávania nebude mať vplyv na pilota, aby v prípade potreby, let oneskoril alebo zrušil.

Pilot lietadla a jeho rozhodnutie prijať alebo odmietnuť cestujúceho bez udania dôvodu:

Pilot môže z akéhokoľvek dôvodu (bezpečnostného, prevádzkového), kedykoľvek a bez odôvodnenia odmietnuť prijať na palubu lietadla cestujúceho.

Pilot lietadla nesmie zdieľať viac ako sú priame náklady na let:

Predpisy EU (EU č. 965/2012) povoľujú lety za zdieľané náklady iba vtedy, ak sú priame náklady (t.j. náklady priamo vzniknuté v súvislosti s letom, napr. poplatok za prenájom lietadla, palivo, letiskové poplatky) zdieľané medzi všetky osoby, vrátane pilota. Lety za zdieľané náklady nesmú mať prvok zisku pre pilota. Ak let nie je letom za zdieľané náklady v súlade s predpismi EU (EU č. 965/2012), bude kvalifikovaný ako komerčný let a budú sa naň vzťahovať pravidlá obchodnej leteckej prevádzky.

Pilot letí iba na lietadle deklarovanom na daný let:

Pred letom musí pilot uviesť typ lietadla, ktorý bude použitý na let za zdieľané náklady. Kedykoľvek sa zmení typ a model lietadla, pilot bude o tejto zmene informovať cestujúceho.

Pilot sa bude riadiť predpismi o letoch za zdieľané náklady a predpismi o poistení:

Let za zdieľané náklady sa bude uskutočňovať na základe výlučnej zodpovednosti pilota podľa platných predpisov pre nekomerčné lety lietadlami so súkromnými pilotmi. Je tiež zodpovednosťou pilota uistiť sa, že let je poistený pre lety s cestujúcimi.

Pilot by mal informovať cestujúcich, že toalety nie sú na palube lietadla.

Checklist pre pilotov na stiahnutie.

Kódex cestujúceho

Rešpektujte pokyny pilota:

Je dôležité si uvedomiť, že pilot je jediný, ktorý rozhoduje v lietadle, pretože je veliteľom lietadla. Pred odletom môže pilot kedykoľvek rozhodnúť o oneskorení alebo zrušení letu. Počas letu sa cestujúci musia zdržať akýchkoľvek pripomienok k rozhodnutiam pilota, aby neodvádzali jeho pozornosti od bezpečného riadenia lietadla.

Rešpektujte rozhodnutie pilota týkajúce sa počasia:

V rámci leteckého preukazu absolvovali súkromní piloti výcvik a skúšky z meteorológie a následkoch zhoršenia meteorologických podmienok. Väčšina pilotov bude mať povolené lietať za vizuálnych meteorologických podmienok (VMC). Niektorí piloti môžu mať kvalifikáciu IFR (pravidlá letu podľa prístrojov) a môžu lietať za podmienok iných, ako sú podmienky letu za viditeľnosti. Vždy musí byť rešpektované rozhodnutie pilota VFR (pravidlá letu za viditeľnosti) aj IFR týkajúce sa letu, presmerovaní letu alebo rozhodnutí neletieť. Cestujúci by sa nikdy nemali snažiť presvedčiť pilota, aby letel, ak sa rozhodol inak.

Dodržiavajte maximálnu hmotnosť batožiny:

Lietadlo, v ktorom budete letieť, je citlivé na zmeny hmotnosti. Pilot berie do úvahy váhu, ktorú cestujúci nahlásil za seba a svoju batožinu pri výpočte a kontrole ťažiska lietadla. Cestujúci musia rešpektovať maximálnu povolenú hmotnosť pilotom v tomto lietadle a počas letu batožinu nepremiestňujú. Cestujúci uvedie presnú hmotnosť pred odletom a informuje pilota, ak sa hmotnosť zmení.

Je zakázané prepravovať nebezpečný a nelegálny materiál:

Cestujúci nesmie brať so sebou  nebezpečný a nelegálny materiál. Ak má cestujúci otázky alebo pochybnosti o nebezpečnej povahe prepravovaného tovaru, musí o tom informovať pilota a overiť, či je preprava možná. Pilot môže kedykoľvek skontrolovať prepravovanú batožinu a v prípade potreby vás môže odmietnuť vziať na palubu lietadla.

Buďte vždy na čas:

Pilot pri plánovaní letu zohľadňuje plánovaný čas odletu a príletu a predpokladané meteorologické podmienky v týchto časoch. Je preto dôležité, aby bol pilot schopný vzlietnuť v plánovanom čase.

Zrušenie letu cestujúcim pred odletom:

Cestujúci môže let zrušiť kedykoľvek pred odletom.

Pravidlá bezpečnosti
Cestujúci musia rešpektovať tieto základne zásady bezpečnosti:
– počas letu nefajčiť,
– cestujúci sa nikdy nesmú dotýkať prístrojov a ovládacích zariadení,
– cestujúci nerozprávajú počas vzletu a pristávania a keď pilot používa rádiostanicu.

Článok 1 Charty o bezpečnosti nekomerčnej prevádzky všeobecného letectva:

“Chystáte sa rezervovať let za zdieľané náklady na ľahkom lietadle. Mali by ste si byť vedomí toho, že pravidlá bezpečnosti pre lety za zdieľané náklady nie sú tak prísne ako pravidlá pre lety v komerčnej leteckej doprave. To znamená, že s letom za zdieľané náklady sa spája väčšie riziko ako s nákupom letenky od komerčných leteckých spoločností, kde platia oveľa prísnejšie bezpečnostné pravidlá a kde lietadlá, piloti a prevádzkovateľ podliehajú nepretržitým kontrolám a prísnym pravidlám dohľadu zo strany úradu.”

“Na rozdiel od letov v komerčných leteckých spoločnostiach s cestujúcimi je úroveň rizika spojeného s letmi vo všeobecnom letectve porovnateľná s úrovňou rizika v cestnej doprave.”

Zdroj:
Annex to the Safety Charter

Charter to promote the safety of non-commercial General Aviation